SUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mıcır Mal Alımı İhalesi

İhalenin AdıSUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Mıcır Mal Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlÇorum
İhalenin Tarihi27 Aralık 2022
İhale Saati11:00
İhale iKN2022/1285761
İhaleyi Yapan İdareSUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
MICIR SATIN ALINACAKTIRSUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mıcır Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/1285761
1-İdarenin
a) Adı :SUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :SUNGUROGLU MAH. ALPARSLAN TÜRKES CAD. 35 19300 SUNGURLU/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası :3643117260 - 3643114514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Mıcır Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
25.000 ton 0-3 mm mıcır,7.500 ton 4-12 mm mıcır ve 12.500 ton 12-22 mm mıcır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Sungurlu Belediyesi Beton Üretim Tesisi (Sungurlu-Çorum Yolu 7.km)
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasını müteakip ,idarenin belirleyeceği miktar ve zamanlarda teknik şartnamedeki nitelik ve şartlara uygun olarak malzeme 6 ay içerisinde ihtiyaca binaen peyder pey idare personeli gözetiminde 30.06.2023 tarihine kadar Sungurlu Belediyesi Beton Üretim Tesislerine teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :27.12.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) valign="top">:Sungurlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 Sungurlu/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı