Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Tesislerde Kullanılan Arızalı Pompaların Tamir ve bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Mal Alımı İşi İhalesi

İhalenin AdıTekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Tesislerde Kullanılan Arızalı Pompaların Tamir ve bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Mal Alımı İşi İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlTekirdağ
İhalenin Tarihi04 Temmuz 2024
İhale Saati10:00
İhale iKN2024/751794
İhaleyi Yapan İdareTekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhalenin İlanı :
ARITMA TESİS POMPASI TAMİR VE BAKIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇATEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Tesislerde Kullanılan Arızalı Pompaların Tamir ve bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/751794
1-İdarenin
a) Adı :TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi :Atatürk Mahallesi 57.Alay Caddesi No:6 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası :08504506770 - 0282 263 59 50
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na Bağlı Tesislerde Kullanılan Arızalı Pompaların Tamir ve bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Yedek Parça Mal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
3 Kısım 102 Kalem Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Karadeniz Mah. Trabzon Cad. İsimsiz 5.Sok. Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
ç) Süresi/teslim tarihi :İdarenin isteği doğrultusunda, malzemelerin teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 150 Günde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) iş günü içerisinde

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :04.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin
yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhale konusu işle ilgili nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren her türlü dalgıç pompa veya mikser ekipmanlarının temini ile dalgıç pompa veya mikser ekipmanlarının yedek parçaları temini benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı