Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

İhalenin AdıTekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlTekirdağ
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01775028
İhaleyi Yapan İdareTekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }
İLAN
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ(TESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi Kandamış ve Saray İlçesi Edirköy mahallelerinde aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlarda bulunan ayaklı su depolarının yıkım ve moloz kaldırma işi hurda karşılığı ihale ile satışı yapılacaktır. İhale, aşağıda belirtilen gün ve saatte Genel Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Mah. 57. Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda,  TESKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre açık teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.
– İhaleye girebilmeleri için isteklilerin;
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
1- İkametgah belgesi aslı,
2- Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı.
3- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.
a- Gerçek kişi olması halinde: Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.
b- Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.
4- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3- a), (3-b), (4),(5),(7), (8) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge asılları,
5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı.
6- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri aslı.
7- Şartname ve eklerinin alındığına dair belge aslı ile geçici teminatın yatırıldığına dair belge aslı.
8- Bağ1ı bulundukları vergi dairesinden vergi borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,
9- Bağ1ı bulundukları SGK’dan prim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı,
10- Toplamda en az 20.000,00-TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınmış) veya İnşaat Mühendisliği diploması.
Belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.
* İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 13.02.2023 Pazartesi günü saat 17:00' a kadar Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ulaşması şarttır.).
* İsteklilerin ihale günü ve saatinde Atatürk Mah. 57. Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan TESKİ Genel Müdürlüğü Destek  Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
* İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte, kısımlara bölerek yapmakta serbesttir.
* TESKİ Genel Müdürlüğü ihale Yönetmeliğinin 14.Maddesi gereğince ilan olunur.
Hurda Karşılığı Yıkım ve Moloz Kaldırma İşi Yapılacak Taşınmazlar
Sıra No İli İlçesi Mahalle Niteliği Ada Parsel Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Tekirdağ Hayrabolu Kandamış Su Deposu - - 52,98 TL 1,59 TL 14.02.2023 10:00
Saray Edirköy
.ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; }

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa