Uygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ 13 KALEM TIBBİ MALZEME İhalesi

İhalenin AdıUygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ 13 KALEM TIBBİ MALZEME İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi29 Şubat 2024
İhale Saati11:00
İhale iKN2024/82155
İhaleyi Yapan İdareUygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ
İhalenin İlanı :
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIRUYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

13 KALEM TIBBİ MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/82155
1-İdarenin
a) Adı :UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası :2323435274 - 2323730083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :13 KALEM TIBBİ MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı :
13 KALEM TIBBİ MALZEME (3 GRUP)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemelerin tamamı 12 ay içerisinde peyderpey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir. Siparişler yüklenicinin elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca fiziki evrak ve posta gönderilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.02.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olmalıdır. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olmadığı takdirde ürünün kapsam dışı olduğuna dair belgeyi kendilerine tanınan sürede evrak asıllarıyla birlikte ibraz etmelidir.

 b) Malzemeyi teklif eden firma; üretici ve /veya distribütör ve /veya bayi olarak olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi kendilerine tanınan sürede evrak asıllarıyla birlikte ibraz etmelidir. Kayıtlı olmadığı takdirde firmanın kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığına dair belgeyi kendilerine tanınan sürede evrak asıllarıyla birlikte ibraz etmelidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin numunelerini ve varsa numunelerin kullanılması için gerekli araç ve gereçleri ayrıca Teknik Şartnamelerinde belirtildiği şekilde orjinal ürün kataloglarını kendilerine tanınan sürede evrak asıllarıyla birlikte teslim edeceklerdir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}1.GRUP
Belge Adı Açıklama
Ürün karşılığı istenen cihaz belgeleri Ürün karşılığı istenen cihazlar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalı kayıtlı olduğuna dair belgeyi kendilerine tanınan sürede evrak asıllarıyla birlikte ibraz etmelidir.


İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı