Uygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ İhalesi

İhalenin AdıUygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüHizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi01 Mart 2024
İhale Saati11:00
İhale iKN2024/80657
İhaleyi Yapan İdareUygulama ve Araştırma Hastanesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ
İhalenin İlanı :
LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIRUYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/80657
1-İdarenin
a) Adı :UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası :2323435274 - 2323730083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD SONUÇ KARŞILIĞI HİZMETİ (24 AY - 109.077.967,2 PUAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :01.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
table.tbl {width:100%;} table.tbl tr td, table.tbl tr th {padding:4px 8px;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;word-wrap: break-word;word-break: break-all;}Tüm Kısımlar
Belge Adı Açıklama
Teklif edilen test kitlerinin, kalibratörler ve kontrollerin belgeleri 1- marka 2- üretildikleri ülke 3- katalog numarası 4- kutu test sayısı 5- açıldıktan sonra cihaz üzerindeki dayanıklılık süresi 6- saklama koşulları 7- kitlerin farklı seviyelerde gün içi ve günler arası kesinlik (CV) değerleri 8- teklif edilen cihazlar için özel üretilmiş ve/veya uyumlu olduklarına ilişkin bilgileri içeren orijinal prospektüsleri 9- analiz sistemlerinin orjinal test menüsünde yer almayan testler için teklif edilen kitlerin sistemlere validasyonunun yapıldığını gösteren belgeler
Orijinal ürün katalogları Teklif edilen markalarının mevcut tüm kitlerine ilişkin orijinal ürün katalogları
Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt belgeleri ve CE belgeleri Teklif edilen kitlerin ve cihazların Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt belgeleri (onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adını içeren), ÜTS’ye kayıtlı olmadığı takdirde ürünün ÜTS kapsamı dışında olduğuna ve CE uyumlu olduğuna dair belgeler
Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların belgeleri 1- marka 2- model 3- üretildiği ülke 4- seri no 5- üretim yılını gösteren fabrika çıkış kartı veya cihaz ithalat belgeleri
Cihazların orijinal tanıtım katalog/broşürleri Kullanıma verilmesi teklif edilen cihazların orijinal tanıtım katalog/broşürleri
Sistemlerin konfigürasyon bilgisi Teklif edilen sistemlerin konfigürasyon bilgisi
Sistemlerin/cihazların üretiminin devam ettiğini gösteren belgeler Teklif edilen sistemlerin/cihazların halen üretiminin devam ettiğini gösteren (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) üretici firmadan alınmış onaylı belgeler
Firmaların (üretici ve/veya distribütör veya bayii) Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeler Teklif veren firmaların (üretici ve/veya distribütör veya bayii) Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair ÜTS’den alınacak çıktı (imzalanmış ve kaşelenmiş)
TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan hizmet yeterlilik belgeleri Hizmet verecek teknik servisler için TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan hizmet yeterlilik belgeleri

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü sağlık hizmet ve/veya mal alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüHizmet Alımı