Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 8 Kısım Akaryakıt Alımı İhalesi

İhalenin AdıYozgat İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 8 Kısım Akaryakıt Alımı İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlYozgat
İhalenin Tarihi06 Mart 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/99179
İhaleyi Yapan İdareYozgat İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIRYOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

8 Kısım Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/99179
1-İdarenin
a) Adı :YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası :3542175070-2176633 - 3542176671
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :8 Kısım Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
45.500 LİTRE JENARATÖR İÇİN (EURO DİZEL) 79.500 LİTRE HİZMET ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT (EURO DİZEL) ve 3.000 LİTRE HİZMET ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT (BENZİN) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi, Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi, Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi, Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çandır İlçe Devlet Hastanesi , Sarıkaya Devlet Hastanesi, Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yozgat Şehir Hastanesi , Yozgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi, Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çayıralan Devlet Hastanesi, Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi , Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezi, Sorgun Devlet Hastanesi, Sorgun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi , Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi, Yerköy Devlet Hastanesi, Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü (Ana/Ek Bina)
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır ve İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 aydır. Bu tarihler arasında akaryakıt İlgili sağlık Tesislerinin ihtiyacına binaen peyderpey alınacaktır
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.03.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : class="idareBilgi">Tekke Mah. Kınalı Hasan Cad.No42/A Merkez/YOZGAT Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliye  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumdan bayilik yapmak üzere verilmiş olan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Bayilik Lisansı" nın aslı veya noter onaylı sureti, veya  Bayilik Lisansı olan istekliler bayisi bulundukları dağıtıcı firma ile yaptıkları bayilik sözleşmesi veya dağıtıcı firmadan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayi olduğunu belirtir belgenin aslı veya noter onaylı sureti ve istekli bayi bulunmaması halinde ilçe merkezi(belediye mücavir alanı)içerisinde bulunan bir akaryakıt bayisi ile de bu hizmeti verebilecektir.  Bu şekilde hizmeti vereceğine ilişkin taahhütnamesi ihale Yeterlik bilgileri beyan tablosunda beyan edeceklerdir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı